Regulamin - zmiananazdrowie.pl

Regulamin

Obowiązuje od 10 stycznia 2019

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa:

 1. zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez firmę Zmiana Na Zdrowie – Poradnia Dietetyczna i Psychodietetyczna Joanna Opas z siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 1/2 lok. 112, 10-522 NIP 7393737504 REGON 382184076 – Usługodawcę , zwaną w dalszej części Poradnią,
 2. procedury wykonywania usług, konsultacji, a także innych świadczeń oraz zasady pracy z Klientem,
 3. warunki odstąpienia od umowy.

Osoba korzystająca z usług Poradni określana jest Usługobiorcą lub Klientem.

2. Zasady świadczenia usług przez Poradnię

 1. Każdy specjalista Poradni posiada stosowne uprawnienia do udzielania porad i informacji w zakresie oferowanych konsultacji oraz świadczeń oraz działa zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie standardami, jak również z poszanowaniem praw Klienta, zasad etyki i poufności. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Konsultacje dokonywane przez specjalistów Poradni mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 3. Usługi świadczone przez Poradnię nie dają gwarancji odniesienia oczekiwanego przez Klienta skutku, niemniej wykonywane są z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Opłata za usługę stanowi jednoznaczne zawarcie umowy o jej realizację. Klient zawierający umowę wyraża pełną świadomość, iż efekty współpracy zależne są od jego zastosowania się do zaleceń specjalisty.
 4. W ofercie znajdują się porady dietetyczne, psychodietetyczne, psychologiczne, układanie indywidualnych planów żywieniowych, badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej, a także zakupy z dietetykiem i usługi dla firm.
 5. Poradnia zapewnia Klientów o przestrzeganiu zasad BHP, należytej dezynfekcji i legalności wszelkich podejmowanych procedur.

3. Rodzaj, zakres i realizacja usług świadczonych przez Poradnię

 1. Zapisy na konsultacje odbywają się zgodnie z dostępnymi terminami (i po potwierdzeniu przez specjalistę Poradni):
  1. drogą telefoniczną 511 047 741,
  2. drogą mailową kontakt@zmiananazdrowie.pl,
  3. poprzez portal Bookero https://www.zmiananazdrowie.pl/Rezerwacja/,
  4. poprzez portal www.znanylekarz.pl do przychodni Polmed w Olsztynie,
  5. na konsultacje online – dodatkowo poprzez zakup na stronie zmiananazdrowie.pl,
  6. na kolejne spotkania – w trakcie konsultacji, telefonicznie lub mailowo j.w.
 2. Pakiety dobierane są na pierwszej konsultacji (koszt zgodnie z aktualnym cennikiem) i płatne z góry. Płatność za pakiet jest bezzwrotna, istnieje możliwość rozłożenia na raty. Termin realizacji zgodny z nazwą pakietu (miesięczny, dwumiesięczny, półroczny). Data rozpoczęcia liczona jest od terminu uzyskania planu żywieniowego. Wizyty kontrolne odbywają się co ok. 2-3 tygodnie, zależnie od ustaleń pomiędzy dietetykiem, a Klientem. W sytuacjach losowych istnieje możliwość wydłużenia okresu lub realizacji lub przełożenia terminu pakietu.
 3. Po zakończeniu realizacji pakietu istnieje możliwość kontynuowania współpracy – poprzez wykupienia kolejnych pakietów, jadłospisów lub korzystania z konsultacji kontrolnych zgodnie z cennikiem lub ewentualnym rabatem.
 4. Pakiety dla par i rodzin w standardowej cenie dotyczą par z maksymalnie 2 dzieci, w przypadku większej ilości osób koszt ustalany jest indywidualnie.
 5. Plan żywieniowy (jadłospis 7, 14 lub 28-dniowy) opracowywany jest na podstawie konsultacji, dostarczonych badań, dzienniczka żywieniowego,wywiadu żywieniowo-zdrowotnego oraz listy produktów lubianych i nielubianych.
 6. Usługi online – istnieje możliwość współpracy drogą elektroniczną poprzez:
  1. odbycia się konsultacji poprzez Skype/telefonicznie i kontynuacji poprzez kolejne konsultacje lub/i zamówienie planu żywieniowego (opracowanego na podstawie danej konsultacji lub/i wysłanych formularzy drogą mailową),
  2. zamówienia jadłospisów bez odbycia się konsultacji online – opracowanie następuje na podstawie wypełnionych przez Klienta formularzy.
 7. Formularze, które przesyłane są Klientowi w trakcie współpracy online to:
  1. Dzienniczek bieżącego notowania,
  2. Tabela produktów lubianych i nielubianych,
  3. oraz w przypadku współpracy bez konsultacji online – dodatkowo Wywiad żywieniowo-zdrowotny.
  4. opcjonalnie – wyniki niezbędnych badań i dokumentacje medyczne.

Klient podejmujący współpracę online zobowiązany jest dostarczyć wypełnione formularze Poradni drogą mailową.

 1. W przypadku opłacenia konsultacji online/z dojazdem i braku obecności Klienta w ustalonym terminie na miejscu/portalu Skype zrealizowana opłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość zmiany terminu tego typu usług, ale należy poinformować Poradnię do 24 h przed umówionym terminem. Koszt konsultacji z dojazdem jest zgodny z obowiązującym cennikiem. W przypadku usługi poza Olsztynem koszt ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 2. Płatność zrealizowana za usługi online (konsultacje, plany żywieniowe) nie podlega zwrotom. W tej sytuacji w celu realizacji usługi Klient również musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Istnieje możliwość przesunięcia terminu konsultacji lub jednorazowej modyfikacji w planie żywieniowym. Zasady realizacji są identyczne jak w przypadku konsultacji stacjonarnych (zapisy na kolejne spotkania, kontaktowanie się), natomiast w konsultacje online nie są wliczone badania składu ciała. Klient powinien na własną rękę dokonywać pomiarów masy lub składu ciała. Zalecane jest kontynuowanie konsultacji online po otrzymaniu planów żywieniowych – co 2-3 tygodnie w formie spotkań Skype/rozmów telefonicznych. W razie pytań specjalista dostępny jest do kontaktu telefonicznego/drogą mailową w dni powszednie w godzinach 8-17. Istnieje możliwość wykupienia kolejnych planów żywieniowych.
 3. Dietetyk może dodatkowo poprosić o wykonanie niezbędnych, zalecanych badań. Należy pamiętać, że właściwie opracowana dieta dopasowana jest zawsze do diagnozy medycznej, ze względu na dobro Klienta dietetyk może odmówić współpracy w przypadku braku chęci dokonania badań/zgłoszenia się do lekarza.
 4. Przed pierwszą wizytą Klient powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi pierwszej konsultacji i badania składu ciała oraz listą niezbędnych badań.
 5. Czas oczekiwania na plan żywieniowy to około 5-7 dni po otrzymaniu wszystkich niezbędnych do jego opracowania informacji (formularzy) od Klienta.
 6. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie, drogą mailową i osobiście. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez klienta lub odbierane przez klienta osobiście w umówionym terminie.
 7. Opłaty za pojedyncze usługi świadczone przez poradnię pobierane są w dniu konsultacji lub w dniu odbioru zaleceń.
 8. Klient może zrealizować płatność:
  1. gotówką lub kartą w dniu pierwszej konsultacji bądź zakupu pakietu/usługi,
  2. przez system płatności online (dotpay) podczas zakupu usługi online,
  3. przelewem na konto 73 1140 2004 0000 3102 7834 6029 MBANK – JOANNA OPAS.
 9. Płatność za usługę online, konsultację z dojazdem lub inne usługi poza siedzibą Poradni odbywa się przed jej realizacją. Po otrzymaniu wpłaty na konto następuje ustalenie terminu konsultacji online, z dojazdem do Klienta lub innej poza siedzibą.
 10. Istnieje możliwość płatności przelewem za usługi, należy jednak poinformować Poradnię o takim zamiarze wcześniej (zapłata następuje przed jej realizacją).
 11. Cennik usług znajduje się w gabinecie poradni oraz na stronie internetowej zmiananazdrowie.pl. Podane w nim ceny są cenami brutto. Klient, który uiścił opłatę za usługę, konsultację lub pakiet usług ma prawo do otrzymania rachunku lub innego stosownego dokumentu księgowego. Istnieje możliwość uzyskania faktury VAT – należy jednak zgłosić to odpowiednio wcześniej (przed wydaniem paragonu). Poradnia zastrzega sobie prawo do zmian cen usług.
 12. Klientem może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i młodzież szkolna do lat 16 może zostać Klientem lecz tylko za zgodą w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 13. Istnieje możliwość wyznaczenia osoby upoważnionej do wglądu do dokumentacji i odbioru materiałów np. jadłospisów. Należy wskazać ją w razie potrzeby oraz wypełnić stosowne upoważnienie.
 14. Klient powinien poinformować specjalistę Poradni o wszelkich zdiagnozowanych chorobach i dolegliwościach zdrowotnych (szczególnie kolejnych, pojawiających się w trakcie trwania współpracy). Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego, wybiórczego czy sprzecznego z rekomendacjami stosowania się do zaleceń specjalisty. Zatajenie jakichkolwiek informacji dotyczących stanu zdrowia Klienta może wpłynąć negatywnie na proces dietetyczny, a nawet zagrażać jego życiu i zdrowiu.
 15. Przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni dietetycznej Klient ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety. W przypadku Klientów cierpiących na zaburzenia odżywiania bądź innych, co do których dietetyk uzna za wskazane, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza prowadzącego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia ambulatoryjnego przez dietetyka oraz braku wskazań do hospitalizacji.
 16. Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, przyjęcie planu żywieniowego i opłacenie go, jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi. Podpis na oświadczeniu potwierdza iż informacja o stanie zdrowia jest prawdziwa.
 17. W celu prawidłowego opracowania planu żywieniowego niezbędne jest należyte i rzetelne przeprowadzenie wywiadu (w tym wypełnienie niezbędnych formularzy).
 18. Klient w trakcie konsultacji zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jednocześnie oświadcza, że: „wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przez Usługodawcę w celu zarządzania programem do analizy składu ciała działającym z wagą InBody120, na której dokonywany jest pomiar oraz obsługi usług płatnych, tj przesyłanie pocztą elektroniczną zaleceń.”
 19. Plan żywieniowy przygotowany przez Poradnię przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Klienta. Za udostępnianie bez zgody Poradni, Poradnia nie odpowiada, zastrzega sobie również prawo do własności opracowywanych zaleceń jako autorskie.
 20. Jeżeli Klient nie przyjdzie na umówioną wizytę bez poinformowania Poradni (drogą telefoniczną lub mailową do 24 godzin przed terminem) – uiszczona opłata nie ulega zwrotowi.
 21. Istnieje możliwość zmiany terminu konsultacji, należy jednak poinformować Poradnię (drogą telefoniczną lub mailową) do 24 godzin przed uprzednio umówionym. W szczególnych przypadkach/sytuacjach losowych czas ten może być krótszy i sytuacje tego typu rozpatrywane są indywidualnie.
 22. Spóźnienie Klienta na spotkanie >10 minut skutkuje koniecznością przełożenia wizyty (w celu uniknięcia opóźnienia kolejnych wizyt), a uiszczona za dany termin opłata nie ulega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zmiany terminu na kolejny bez dodatkowej opłaty.
 23. Klient korzystający z usługi badania składu masy ciała, oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie badania metodą bioimpedancji. Przeciwwskazania do badania przedstawiane są przed badaniem oraz dostępne na stronie zmiananazdrowie.pl
 24. Poradnia zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania programu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Klienta. W takich przypadkach, Poradnia poinformuje o odmowie wykonania programu żywieniowego jak również dokona zwrotu opłaty, jeśli takowa zostanie wcześniej dokonana.

4. Prawa i obowiązki Klienta i Poradni

Klient zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia Poradni wyników badań oraz dokumentacji medycznej będącej podstawą ustalenia diety,
 2. regularnego odpisywania na wiadomości specjalisty Poradni i utrzymywania z nim stałego kontaktu (w celu jak najwyższej jakości i powodzenia współpracy). W przeciwnym razie może nastąpić opóźnienie w realizacji usług i osiąganych efektów, za co Poradnia nie ponosi odpowiedzialności.
 3. poinformowania o wszelkich jednostkach chorobowych, przyjmowanych lekach i suplementach,
 4. zapłaty za wykonaną usługę na miejscu gotówką, kartą lub przelewem bankowym na rachunek 73 1140 2004 0000 3102 7834 6029 MBANK – JOANNA OPAS w terminie wskazanym w powyższych punktach regulaminu,
 5. zapłaty określonej odrębnym cennikiem należności za konsultację lub plan żywieniowy online przed realizacją,
 6. udokumentowania zgody rodzica/uprawnionego opiekuna na podjęcie terapii żywieniowej, jeśli jest osobą niepełnoletnią,
 7. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych,
 8. stawienia się na wizytę w określonym wcześniej terminie.

Klient ma prawo do:

 1. zachowania prywatności i ochrony danych zgodnie z RODO i Polityką Prywatności,
 2. uzyskania fachowej porady dietetycznej i rzetelnie przygotowanego planu żywieniowego,
 3. przełożenia wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem (w przeciwnym wypadku wizyta przepada), otrzymania rozpisanego indywidualnie planu żywieniowego nie później niż 7 dni roboczych od odbytej wizyty, chyba że inaczej ustalono podczas konsultacji. Późniejsze przesłanie menu wiąże się z otrzymaniem zniżki na kolejny plan żywieniowy,
 4. otrzymania odpowiedzi na pytania dotyczące planu żywieniowego drogą mailową, telefoniczną, SMS. Poradnia odpowiada na pytania w możliwym i wcześniej ustalonym czasie, w dni powszednie od 8 do 17.00,
 5. wystosowania prośby o dokonanie jednorazowej zmiany w otrzymanym menu. Większa ilość zmian w otrzymanym menu jest dodatkowo płatna,
  wystosowania wniosku o zniszczenie dokumentacji medycznej związanej
  z procesem powstawania planu dietetycznego, zgodnie jednak z założeniem, że dane takie powinny być przechowywane minimum 2 lata po zakończeniu współpracy.

Poradnia ma obowiązek:

 1. rzetelnie i zgodnie z etyką zawodową przeprowadzić wywiad żywieniowy oraz konsultacje Klienta,
 2. przygotować na podstawie wyników spotkań i uzupełnionego kwestionariusza plan żywieniowy w czasie 7 dni roboczych,
 3. zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące wyników pracy z Klientem, w tym stanu jego zdrowia.

Poradnia ma prawo do:

 1. odmówienia konsultacji osobom nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków
  lub innych substancji odurzających, zachowującym się obraźliwie,
 2. odmówienia konsultacji w przypadku, gdy nie posiada on dostatecznej wiedzy
  o prowadzeniu żywieniowym danej jednostki chorobowej lub innych dolegliwości,
 3. zmiany terminu wizyty, nie później niż 24h przed planowanym terminem. Późniejsze przełożenie spotkania skutkuje otrzymaniem przez Klienta zniżki na kolejną wizytę w dogodnym dla niego terminie,
 4. skierowania na badania i w celu dalszej diagnostyki Klienta jeśli uzna to za stosowne,
 5. skierowania Klienta do realizacji wykupionego pakietu u innej dietetyczki z Poradni w razie choroby, wydarzeń losowych, zwolnień, L4 bez możliwości zwrotu zakupionego pakietu.

5. Postanowienia końcowe

 1. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz zaistniałe na terenie lokalu lub budynku sytuacje losowe.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawnych. W innych niż wymienione sytuacjach/sporach odbywa się indywidualne rozpatrzenie sprawy i negocjacje przez Poradnię i Klienta.
 3. Poradnia zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą ogłoszone na stronie: www.zmiananazdrowie.pl , przesłane drogą mailową lub przedstawione podczas pierwszej wizyty następującej po zmianie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2019.
 5. Ochrona danych osobowych – Polityka Prywatności.
×

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „×” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóy wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności